您所在的位置:诗歌大全>诗歌>名言名句

霭芳阴未解,乍天气、过元宵

发布时间:2022-09-22 20:02:53

原文賞析:
霭芳陰未解,乍天氣、過元宵。訝客神猶寒,吟窗易曉,春色無柳。梅梢。尚留顧藉,滞東風、未肯雪輕飄。知道詩翁欲去,遞香要送蘭桡。清标。會上叢霄。千裏阻、九華遙。料今朝别後,他時有夢,應夢今朝。河橋。柳愁未醒,贈行人、又恐越魂銷。留取歸來緊馬,翠長千縷柔條。
拼音解讀
ǎi fāng yīn wèi jiě ,zhà tiān qì 、guò yuán xiāo 。yà kè shén yóu hán ,yín chuāng yì xiǎo ,chūn sè wú liǔ 。méi shāo 。shàng liú gù jiè ,zhì dōng fēng 、wèi kěn xuě qīng piāo 。zhī dào shī wēng yù qù ,dì xiāng yào sòng lán ráo 。qīng biāo 。huì shàng cóng xiāo 。qiān lǐ zǔ 、jiǔ huá yáo 。liào jīn cháo bié hòu ,tā shí yǒu mèng ,yīng mèng jīn cháo 。hé qiáo 。liǔ chóu wèi xǐng ,zèng háng rén 、yòu kǒng yuè hún xiāo 。liú qǔ guī lái jǐn mǎ ,cuì zhǎng qiān lǚ róu tiáo 。
※提示:拼音爲程序生成,因此多音字的拼音可能不準确。

相關翻譯

譯文 殘月未落,在地上留下昏暗的影子。在這樣一個元宵剛過的早春時節,我與客人吟詩酬唱度過了這送别前的不眠之夜,天色已曉。春寒料峭,讓我對即将遠行的詩友無限憐憫,更加上春意未濃,讓人心緒無聊。

 眼前突然出現幾樹早幾樹早梅,在那梅梢上,尚有數朵殘梅在迎風怒放。潔白的花兒好像對誰依依不舍似的,在東風中滞留殘存,不肯像雪花一樣随風凋零。它又好像知道友人要就此遠去,所以用撲鼻的清香送他上船,以慰藉他那憂傷的心。

 你文采高逸,一定會像那明月一樣直上重霄,令人景仰贊歎。隻可惜你所赴任的九華與我相隔千裏之遙,路途險阻,今後若欲相見,将會非常困難。今朝分别的情景,我想一定會在你我的心中刻下深深的烙印,會時時再現于你我今後的夢境裏的。

 在那河橋兩側,楊柳尚未睜開惺松的睡眼,想折下一枝送給友人,又恐怕它還不能留人,隻能增添自己心中的傷感。暫且留着它吧,等到将來某一天友人重來,楊柳一定是萬條柔枝披拂,那時再以綠柳系馬,定能挽留得住柳系馬,定能挽留得住他。

注釋霭:即霭霭,形容月光昏暗的樣子。芳陰:即月影。“芳”是爲了增添詞的色彩而加的修飾。乍:此處是正好剛剛的意思。顧藉:顧惜。詩翁:對友人的敬稱。蘭桡:代指船。桡,船槳。賈島《憶江上吳處士》:“蘭桡殊未返,消息海雲端。”清标:指清美脫俗的文采。會:定當,定要。柳愁未醒:是對柳樹尚未綻芽吐綠的含蓄說法。行人:指即将遠行的友人。越魂:指越中送行的詞人自己。

相關賞析

 這是一首送别詞,作于作者的詩友欲赴九華走馬上任之際。九華:地名,在今安徽省。

 詞的上阕從送别時的天氣、時節寫起,借早春的殘梅加以發揮,謂梅花不肯輕落,是有意要等待這位品格清逸的詩翁,爲他送行。下阕借早春的楊柳抒發自己對友人的挽留惜别之情。河橋的楊柳尚未綻芽吐綠,所以不能留人,若以贈别,徒留傷心,隻能等到對方歸來之 時,長條千縷,方能留得住他。

 “霭芳陰未解,乍天氣,過元宵。訝客袖猶寒,吟窗易曉,春色無聊。”開頭幾句寫詞人與詩友吟詩至曉,時值送别,既傷感又無緒。詞人開篇渲染送别時的清冷無緒,爲下文梅的出現作好了鋪墊。

 “梅梢,尚留顧藉,滞東風,未肯雪輕飄。知道詩翁欲去,遞香要送蘭桡。”這幾句由“春色無聊”驟然而寫到“未肯雪輕飄”的早梅,給人以眼前一亮的感覺,并以梅的等待和相送,贊美了友人品格文采之高邁。

 “清标,會上叢霄。千裏阻,九華遙。料今朝别後,他時有夢,應夢今朝。”這幾句先承贊頌之意,然後又抒發對友人的依依惜别之情。這幾句直接抒懷,表達對朋友的敬重和對分别的傷感,對别後的設想則更細膩地抒發了自己對友誼的珍惜。

 “河橋,柳愁未醒,贈行人,又恐越魂銷。留取歸來系馬,翠長千縷柔條。”這幾句借柳抒懷,表達對友人的惜别挽留之意。這幾句表意細膩而委婉,充分利用“柳”和“留”的諧音,把一腔離情抒發得淋漓盡緻而又耐人尋味。

 在中國古典詩歌的傳統中,梅花是品格的象征,柳枝是感情的象征。詞人以梅花頌人,寫殘梅有心;以柳條送客,寫早柳未發,故無法留住遠行之人。既切合剛過元宵的早春時節,爲送别實見之景,又巧妙地托物爲喻,傳達出自己的思想感情。總體來說,詞人将一個送别的傳統題材寄托于對梅柳的刻畫中,可以說是别具一格,清雅脫俗。

作者介紹

周端臣,宋詞人。字彥良,號葵窗。建業(今南京)人。光宗紹熙三年(一一九二)寓臨安。宋周密《武林舊事》雲其曾經“禦前應制”。後出仕,未十年而卒(釋斯植《采芝集·挽周彥良》“白首功成未年”)。其詞作今存九首,内容多爲傷春、怨别,其中有四首“西湖”詞。亦能詩,《詩家鼎脔》及《宋詩紀事》收其詩九首。有《葵窗詞稿》,已佚。《江湖後集》卷三輯有其詩一卷。
 周端臣詩,以影印文淵閣《四車全書·江湖後集》爲底本,與新輯集外詩合編爲一卷。
原文赏析:
霭芳阴未解,乍天气、过元宵。讶客神犹寒,吟窗易晓,春色无柳。梅梢。尚留顾藉,滞东风、未肯雪轻飘。知道诗翁欲去,递香要送兰桡。清标。会上丛霄。千里阻、九华遥。料今朝别后,他时有梦,应梦今朝。河桥。柳愁未醒,赠行人、又恐越魂销。留取归来紧马,翠长千缕柔条。
拼音解读
ǎi fāng yīn wèi jiě ,zhà tiān qì 、guò yuán xiāo 。yà kè shén yóu hán ,yín chuāng yì xiǎo ,chūn sè wú liǔ 。méi shāo 。shàng liú gù jiè ,zhì dōng fēng 、wèi kěn xuě qīng piāo 。zhī dào shī wēng yù qù ,dì xiāng yào sòng lán ráo 。qīng biāo 。huì shàng cóng xiāo 。qiān lǐ zǔ 、jiǔ huá yáo 。liào jīn cháo bié hòu ,tā shí yǒu mèng ,yīng mèng jīn cháo 。hé qiáo 。liǔ chóu wèi xǐng ,zèng háng rén 、yòu kǒng yuè hún xiāo 。liú qǔ guī lái jǐn mǎ ,cuì zhǎng qiān lǚ róu tiáo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

译文 残月未落,在地上留下昏暗的影子。在这样一个元宵刚过的早春时节,我与客人吟诗酬唱度过了这送别前的不眠之夜,天色已晓。春寒料峭,让我对即将远行的诗友无限怜悯,更加上春意未浓,让人心绪无聊。

 眼前突然出现几树早几树早梅,在那梅梢上,尚有数朵残梅在迎风怒放。洁白的花儿好像对谁依依不舍似的,在东风中滞留残存,不肯像雪花一样随风凋零。它又好像知道友人要就此远去,所以用扑鼻的清香送他上船,以慰藉他那忧伤的心。

 你文采高逸,一定会像那明月一样直上重霄,令人景仰赞叹。只可惜你所赴任的九华与我相隔千里之遥,路途险阻,今后若欲相见,将会非常困难。今朝分别的情景,我想一定会在你我的心中刻下深深的烙印,会时时再现于你我今后的梦境里的。

 在那河桥两侧,杨柳尚未睁开惺松的睡眼,想折下一枝送给友人,又恐怕它还不能留人,只能增添自己心中的伤感。暂且留着它吧,等到将来某一天友人重来,杨柳一定是万条柔枝披拂,那时再以绿柳系马,定能挽留得住柳系马,定能挽留得住他。

注释霭:即霭霭,形容月光昏暗的样子。芳阴:即月影。“芳”是为了增添词的色彩而加的修饰。乍:此处是正好刚刚的意思。顾藉:顾惜。诗翁:对友人的敬称。兰桡:代指船。桡,船桨。贾岛《忆江上吴处士》:“兰桡殊未返,消息海云端。”清标:指清美脱俗的文采。会:定当,定要。柳愁未醒:是对柳树尚未绽芽吐绿的含蓄说法。行人:指即将远行的友人。越魂:指越中送行的词人自己。

相关赏析

 这是一首送别词,作于作者的诗友欲赴九华走马上任之际。九华:地名,在今安徽省。

 词的上阕从送别时的天气、时节写起,借早春的残梅加以发挥,谓梅花不肯轻落,是有意要等待这位品格清逸的诗翁,为他送行。下阕借早春的杨柳抒发自己对友人的挽留惜别之情。河桥的杨柳尚未绽芽吐绿,所以不能留人,若以赠别,徒留伤心,只能等到对方归来之 时,长条千缕,方能留得住他。

 “霭芳阴未解,乍天气,过元宵。讶客袖犹寒,吟窗易晓,春色无聊。”开头几句写词人与诗友吟诗至晓,时值送别,既伤感又无绪。词人开篇渲染送别时的清冷无绪,为下文梅的出现作好了铺垫。

 “梅梢,尚留顾藉,滞东风,未肯雪轻飘。知道诗翁欲去,递香要送兰桡。”这几句由“春色无聊”骤然而写到“未肯雪轻飘”的早梅,给人以眼前一亮的感觉,并以梅的等待和相送,赞美了友人品格文采之高迈。

 “清标,会上丛霄。千里阻,九华遥。料今朝别后,他时有梦,应梦今朝。”这几句先承赞颂之意,然后又抒发对友人的依依惜别之情。这几句直接抒怀,表达对朋友的敬重和对分别的伤感,对别后的设想则更细腻地抒发了自己对友谊的珍惜。

 “河桥,柳愁未醒,赠行人,又恐越魂销。留取归来系马,翠长千缕柔条。”这几句借柳抒怀,表达对友人的惜别挽留之意。这几句表意细腻而委婉,充分利用“柳”和“留”的谐音,把一腔离情抒发得淋漓尽致而又耐人寻味。

 在中国古典诗歌的传统中,梅花是品格的象征,柳枝是感情的象征。词人以梅花颂人,写残梅有心;以柳条送客,写早柳未发,故无法留住远行之人。既切合刚过元宵的早春时节,为送别实见之景,又巧妙地托物为喻,传达出自己的思想感情。总体来说,词人将一个送别的传统题材寄托于对梅柳的刻画中,可以说是别具一格,清雅脱俗。

作者介绍

周端臣,宋词人。字彦良,号葵窗。建业(今南京)人。光宗绍熙三年(一一九二)寓临安。宋周密《武林旧事》云其曾经“御前应制”。后出仕,未十年而卒(释斯植《采芝集·挽周彦良》“白首功成未年”)。其词作今存九首,内容多为伤春、怨别,其中有四首“西湖”词。亦能诗,《诗家鼎脔》及《宋诗纪事》收其诗九首。有《葵窗词稿》,已佚。《江湖后集》卷三辑有其诗一卷。
 周端臣诗,以影印文渊阁《四车全书·江湖后集》为底本,与新辑集外诗合编为一卷。

拜华星之坠几,约明月之浮槎。

出自宋代文天祥的《回董提举中秋请宴启》照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游...[全文阅读]

长江如虹贯,蟠绕其下。

出自明代宋濂的《阅江楼记》 金陵为帝王之州。自六朝迄于南唐,类皆偏据一方,无以应山川之王气。逮我皇帝,定鼎于兹,始足以当之。由是声教所暨,罔间朔南;存神穆清,与天...[全文阅读]

长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

原文赏析:竹枝词瞿塘嘈嘈十二滩,此中道路古来难。 长恨人心不如水,等闲平地起波澜。拼音解读:zhúzhīcíqútángcáocáoshíèrtān,cǐzhōngdàolùgǔláinán。...[全文阅读]

悠悠天宇旷,切切故乡情

原文赏析:遥夜人何在,澄潭月里行。悠悠天宇旷,切切故乡情。外物寂无扰,中流澹自清。念归林叶换,愁坐露华生。犹有汀洲鹤,宵分乍一鸣。拼音解读:yáoyèrénhézài,chéng...[全文阅读]

青海阵云匝,黑山兵气冲。

出自唐代高适的《塞下曲》结束浮云骏,翩翩出从戎。且凭天子怒,复倚将军雄。万鼓雷殷地,千旗火生风。日轮驻霜戈,月魄悬雕弓。青海阵云匝,黑山兵气冲。战酣太白高,战罢旄...[全文阅读]

斜月照帘帷,忆君和梦稀。

出自五代毛熙震的《菩萨蛮·梨花满院飘香雪》梨花满院飘香雪,高搂夜静风筝咽。斜月照帘帷,忆君和梦稀。小窗灯影背,燕语惊愁态。屏掩断香飞,行云山外归。【译文及注释...[全文阅读]

本文标题:霭芳阴未解,乍天气、过元宵

本文链接:https://www.biqugena.com/article/518511.html

上一篇:湘西一杯酒,渺渺红叶换

下一篇:更多名言名句

名言名句相关文章
更多名言名句文章
喜欢名言名句就经常来哦!